תנאי השימוש


גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר הבית הפתוח לגאווה וסובלנות (ע"ר) ("האתר" או "אתר הבית הפתוח") המופעל על-ידי הבית הפתוח לגאווה וסובלנות (ע"ר) ("העמותה" ו/או "מנהלי האתר").

הוראות תקנון זה יחולו על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית. כמו כן, יחולו הוראות אלו על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שבעצם גלישתך ו/או שימושך באתר, בתכנים הכלולים בו או בשירותים השונים הפועלים בו, הינך מקבל/ת על עצמך ללא סייג את תוכנו של תקנון זה להלן, על כל המתחייב מכך, והנך מסכים/ה להוראות התקנון במלואן. עלכן הינך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה בקפידה ובמידה שאינך מסכים/ה לאיזה מהוראותיו ו/או אינך מקבל/ת את הוראות התקנון במלואן – אנא ממך, אל תעשה/י כל שימוש באתר.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, וההוראות החדשות יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

1.      כללי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר ונקבה כאחד/ת, אך פונה לכל מגדר ומין באשר הוא. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה –

"גולש/ת"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות (ע"ר)"- העמותה לרבות מנהליו, עובדיו, בעליו ומי מטעמם.

2.       יצירת קשר עם הנהלת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל/י לפנות למנהלי האתר במייל sherut_leumi@org.il

כפי שיצוין להלן, האחריות בדבר תכני גולשי/ות מוטלת, באופן בלעדי, על הגולשים/ות. עם זאת, במקרה וברצונך להגיש תלונה בנוגע לתכני גולשות (כהגדרתם להלן) אשר הינך מאמין/ה בתום לב כי הינם מפרים את הוראות תקנון זה או פוגעים באיזה מזכויותיך החוקיות, באפשרותך לעשות כן באמצעות פניה לכתובת המצוינת לעיל. אנא ציין/י בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שיידרשו וכן ציין/י את כתובת ה-URL המדויקת בה מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא זיהוי כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

פנייתך חשובה לנו. דע/י כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת האתר. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכר/י גם שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהן של גולשי/ות אחרים/ות, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם/ן בטרם טיפול עם זאת, אין באמור לעיל כדי להטיל על העמותה, מנהלי האתר או מי מטעמם את החובה להסיר תוכן גולשי/ות כלשהו מן האתר או כדי להטיל עליהם אחריות לתוכן כאמור.

3.       היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש/ת ביחסיה עם העמותה. זאת, אלא אם כן העמותה ציינה באופן מפורש במסמך אחר כלשהו הוראותיו של אותו מסמך גוברות על הוראות תקנון זה.

4.       למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש/ת מוזמן/ת להשתמש באתר, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שים/י לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון].

יחד עם זאת, העמותה רשאית לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותה בהתאם לדין, כדי למנוע שימוש של גולש/ת כלשהי באתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו רק במקרים מיוחדים (כאמור על פי שיקול דעתנו)- למשל מקרים בהם קיים חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תנאי אחר החל על השימוש באתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק את החלטתנו בעניין. גולש/ת ששימושו/ה באתר או באיזה מהשירותים המופעלים בו נמנעו כאמור, לא יהיה/תהיה רשאי/ת לשוב ולהשתמש באתר או בשירות הרלוונטי תחת שם משתמש אחר, במהלך כל תקופת ההגבלה.

5.      שימוש באתר על ידי קטינים/ותמתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילים. ואולם השימוש באתר לקטינים/ות כפוף לאישור הוריהם/ן או האפוטרופוס החוקי שלהן. ככל שאת/ה מתחת לגיל 18, אנא בקש/י מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת/ה משתמשת באתר. כשאת/ה עושה שימוש באתר את/ה בעצם מצהיר/ה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה. לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה). האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת/ה משתמש/ת באתר אתם פוטרים את העמותה מכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים/ות מגיל מסוים ומעלה. את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה/י או תשתתף/י בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי העמותה אם תעשה/י כך.

6.      הזכויות באתר

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של העמותה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לעמותה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, העמותה הינה הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשי/ות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של העמותה.

למרות זאת, העמותה לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני(EMAIL).

7.       ההרשמה לאתר, שם משתמש וסיסמא

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש/י למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את/ה אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים/י לב כי לא תוכל/י להירשם לשירות אם לא תמסר/י פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסר/י בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של העמותה.

חשיבות נכונות הפרטים– לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש/ת מגישה לאתר או לאסור עליו/ה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר/ה אינם נכונים. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין/י את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן/י אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר- בין היתר לצורך עדכונים על חידושים באתר, או לבירורים בדבר חמור קטן יכול לרקוד במעגל תוכן שהעלית.

שם משתמש וסיסמה– עם הרשמתך לאתר תתבקש/י לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה/י לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לשם המשתמש שנבחר על-ידיך. הנך מתבקש/ת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
בנוסף, אנא זכור/י שעם בחירת שם המשתמש, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו שם משתמש באתר – בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים/ות אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאת/ה מעוניין/ת לשמור על אנונימיות, שמור/י בסוד אף את אותו שם משתמש, ואת הקשר שלו אליך.
דע/י כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפיד/י על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר. פרטים נוספים על האופן שבו העמותה שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "מדיניות פרטיות ושיתוף במידע".

8.       תכני גולש/ת

כל תוכן שגולש/ת העלה/תה ו/או יעלה/תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולש/ת" או "תוכן שגולש/ת מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו/ה ובאחריותו/ה הבלעדית של הגולש/ת שהעלה/תה אותו.

כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש/ת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש/ת שהעלה/תה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש/ת יש לקבל את רשות/ה. שימוש בתכני גולש/ת, ללא אישור ממנו/ה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

יחד עם זאת, כשאת/ה מעלה תכנים לאתר, את/ה נותן/ת בכך את הסכמתך, כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש/ת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

אילו שימושים מותר לעמותה לעשות בתכני הגולשת מרגע העלאתם לאתר?

העמותה רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולש/ת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

 • הצגת תכני הגולשים/ות באתר ובאתרים עמם מצוי העמותה בשיתוף פעולה.
 • לתשומת ליבך – הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולש/ת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.

ביצוע כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

 • שימוש בתכני הגולש/ת לצורך יחסי ציבור.

בנוסף לשימושים שצוינו לעיל, העמותה תהיה רשאית לעשות בתכני הגולש/ת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים/ות באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשים/ות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים ללא הסכמה מפורשת של הגולש/ת.

9.       אחריות לתכני גולשים/ות

הנך רשאי/ת להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי/ת לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהעמותה או מנהלי האתר יהיו סבורים שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכור/י כי אינך רשאי/ת להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

כאמור בתקנון זה, לעמותה ו/או למנהלי האתר הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת/ה מעלה לאתר, תחול בין אם העמותה ניצל את זכותו זו ובין אם לאו.

כשאת/ה מעלה תכנים לאתר את/ה מצהיר/ה שאת/ה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר/ה כל דין או פוגע/ת בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם.

במידה ותפר/י זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר/י הוראה כלשהי בתקנון זה, את/ה מייפה את כוחה של העמותה להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

הנך מתחייב/ת לפצות את העמותה, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לעמותה ו/או למנהלי האתר, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של העמותה, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לעמותה על פי כל דין.

10.   מחיקת תכני גולשים/ות

העמותה ו/או מנהלי האתר רשאים (אך אינם חייבים) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. העמותה או מנהלי האתר לא יהיו חייבים לעדכן את הגולש/ת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיו חייבים במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש/ת, ואשר מהווה הפרה של דין כלשהו, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה כלשהי מהוראות תקנון זה, העמותה או מנהלי האתר יהיו רשאים להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

זכור/י את האמור בפסקה זו כשאת/ה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת/ה מעלה יקר לליבך, אנא שמור/י ממנו העתק.

11.   קבוצות דיון

העמותה מעמידה לרשות הגולשים/ות שירותי קבוצות דיון, המאפשרים לגולשים/ות לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים/ות אחרים/ות. תשומת ליבך להוראות תקנון זה בנוגע להגבלת אחריות העמותה באשר לתוכן המידע המתפרסם בקבוצות הדיון, וכן להוראות בדבר תכני גולשים/ות.

למנהל/ת של קבוצת הדיון יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא/היא רשאי/ת (במקביל להרשאתה של העמותה), בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא/היא מנהל/ת, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם/תפרסם המנהל/ת כללי התנהגות החשובים לו/ה באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו/ה. אנא השמע/י להוראות אלה אך זכור/י, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. לתשומת ליבך, כי גולש/ת רשאי/ת לפתוח קבוצת דיון או לנהל אותו רק אם קיבל/ה לכך אישור מפורש ומראש מהעמותה או ממנהלי האתר.

לתשומת לבך- אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש/ת אחר/ת בקבוצת הדיון לא תוכל/י לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

12.   הגבלת אחריות העמותה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת הנך מודע/ת ומסכים/ה לכך שהשימוש באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

כשאת/ה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), את/ה מוותר/ת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד העמותה, מנהלי האתר או מי מהקשורים עמם או הפועלים מטעמם.

בפרט, את/ה פוטר/ת ומשחרר/ת את העמותה ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים/ות המועלים/ות או המופיעים/ות באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את/ה פוטר/ת את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, אפילו אם העמותה ידעה על אפשרות קיומם של הנזקים האמורים לעיל או אף אם העמותה הפעילה או יכולה היתה להפעיל פיקוח כלשהו על האתר או על התכנים והשירותים המוענקים במסגרת ואף אם ניסתה העמותה או מי מטעמו, מרצונו הטוב ופנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש/ת. יובהר, כי סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על העמותה ו/או מי מטעמו.

יובהר, כי העמותה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש/ת, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל העמותה, מי מספקיה או מי מטעמה. כמו כן, מאחר שאספקת השירותים על ידי העמותה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, העמותה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש/ת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

העמותה אינו מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג/י לגיבוי הולם.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי האתר הוצע לך וההתקשרות עמך בתקנון זה נעשו בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים לעיל ולהלן במסגרת תקנון זה, כי תנאי הגבלת האחריות המפורטים בתקנון זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך לבין האתר ומנהליו, וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים בתקנון זה מהווים בסיס הכרחי להסכם בינך לבין האתר. בעצם שימושך באתר, הנך מצהיר/ה כי ידוע לך כי הארגון לא יוכל לספק את האתר והשירותים על-יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

13.   היעדר אחריות העמותה בגין מידע המתפרסם באתר

המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של העמותה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של העמותה או מטעמו של כל גורם הקשור עם העמותה (אף אם הזמינה העמותה או מנהלי האתר או מי מטעמם הזמינו את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר). כמו כן יובהר כי כל מידע כאמור אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. לאור האמור, על הגולשים/ות לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. העמותה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

14.   היעדר אחריות העמותה בגין מידע פרסומי

כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות העמותה. העמותה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של העמותה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל על העמותה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שהארגון יהיה חייב במתן הסבר או נימוק למחיקה, וכן, אין העמותה תהיה מחויבת לשלם פיצויים למפרסם.

15.   היעדר אחריות העמותה בגין קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

על אף שהאתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, העמותה אינה אחראית לאתרים אלו או לתוכן המצוי בהם. העמותה מספקת קישורים אלו למטרת נוחות ואין היא תומכת באתרים אלו או בתכנים, המוצרים, או השירותים המוצעים בהם.

העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, העמותה אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם הנך עשוי/ה להיות מקושר/ת דרך האתר או דרך השירותים המסופקים באמצעותו. העמותה קוראת לגולשים/ות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.

יתכן שתמצא/י שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת/ה מתנגד/ת לתוכנם, או שאת/ה סבור/ה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של העמותה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

העמותה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים המופיעים באתרים אחרים למדיניות הפרטיות בה נוקטת העמותה וכן אין היא אחראית למידת התאמתם של אותם תכנים למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור על-ידי העמותה לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר "הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות" (ע"ר) ותקנון האתר אינו חל עליך, והנך כפוף/ה לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

16.   היעדר אחריות העמותה בעניין תכני הגולשים/ות

הגולש/ת אחראי/ת באופן בלעדי על תכני הגולש/ת שהוא/היא מעלה או מפרסם/ת באתר.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל, העמותה, מנהלי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים/ות, ובכלל זה אינם אחראים לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים/ות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים/ות באתר.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים/ות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש/ת אחר/ת ברשת, והעמותה או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש/ת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מצפייה או שימוש בתכנים האמורים.

העמותה אף אינה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש/ת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים/ות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכור/י זאת, בין היתר כשאת/ה מפרסם/ת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

17.   היעדר אחריות העמותה בעניין התקשרות הגולש/ת עם צדדים שלישיים

ככל שהגולש/ת יתקשר/תתקשר עם צד שלישי כלשהו כתוצאה או בעקבות השימוש באתר או באיזה מהשירותים הניתנים בו, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש/ת לבין הצד השלישי, ועמותה לא תהיה צד להתקשרות זו. העמותה אינה ולא תהיה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, בגין נזקים או טענות אחרות שיהיו לגולש/ת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

18.   היעדר אחריות העמותה בגין פעילויות שמארגנים/ות גולשים/ות (לרבות מנהלי/ות קבוצות הדיון)

יובהר כי העמותה לא הסמיכה גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי העמותה עצמה. במידה והאתר או כל חלק ממנו (לרבות קבוצות הדיון) ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר, העמותה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לפעילות זו ולא יישאו באחריות לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי העמותה עצמה, אנא צור/י קשר עם מנהלי האתר וברר/י את העניין. גולשים/ות הבוחרים/ות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים/ות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות את העמותה בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שיצמח לה) או למי מטעמה בגין או בקשר לאותן פעילויות.

19.   ניתוק, הפסקה ושינויים

העמותה רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש/ת מסוים/ת או לכלל הגולשים/ות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים/ות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת/ה עושה שימוש באתר את/ה מוותר/ת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.

בנוסף, העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים/ות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשים/ות ולהתייעץ עמם/ן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

20.   גיבוי התכנים

העמותה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאת/ה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם. עם זאת, העמותה ממליצה לך לגבות את התכנים שאת/ה מעלה ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי העמותה), לא תחול כל אחריות על העמותה ואת/ה לא תהיי/ה זכאי/ת לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

21.   מדיניות פרטיות ושיתוף במידע

העמותה מכיר/ה ומכבד/ת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים/ות באתר. עם זאת, ידוע לך, כי העמותה אוספת ומאחסנת מידע כאמור להלן אודות המשתמשים/ות באתר:

 • מידע הנמסר עלידיך – כאמור, כאשר את/ה נרשם/ת לאתר, אנו מבקשים ממך פרטי התקשרות לצורך מתן שירותים הכלולים באתר. במקרים מסויימים, אנו מוסיפים למידע שאת/ה מספק/ת מידע המתקבל מצדדים שלישיים. לדוגמה, אם התקבל מיקוד לא מדוייק, אנו נשתמש בתוכנה של צד שלישי כדי לתקנו.
 • מידע על משתמשים – כשאת/ה משתמש/ת בשירותים שלנו, אנו מקבלים ומתעדים באופן אוטומטי מידע מהמחשב, מהמסמכים והדפדפן שלך, כולל כתובת ה- IP שלך, מידע על "עוגיות" (cookies) ומאפייני תוכנה וחומרה.
 • עוגיות (cookies) – כאשר הנך משתמש/ת בשירותים שלנו, אנו עשויים לשלוח עוגיה אחת או יותר – קובץ המכיל שרשרת של תווים – למחשב שלך שמזהה את הדפדפן שלך באופן ייחודי. אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את איכות השירות שלנו על-ידי אחסון העדפות המשתמש ומעקב אחר מידע המשתמש. רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו עוגיות, אולם באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל העוגיות או יציין מתי נשלחת עוגיה. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי במצב של ניטרו לקויות. העמותה עשויה להשתמש במידע "הנאסף באופן אוטומטי" ומידע על "עוגיות" על מנת: (א) לעדכן באופן אוטומטי את התוכנה במערכת שלך; (ב) לזכור את המידע שלך כך שלא תצטרך/י להקלידו מחדש במהלך ביקורך או בפעם הבאה בה תבצע/י גישה לאתר; (ג) לפקח על המדדים המצטברים של השימוש באתר, כגון מספר המבקרים הכולל והעמודים שבוצעה אליהם גישה; (ד) לספק מדדים כאמור לגולשים/ות ככל שהם נוגעים לתוכן שהעלו גולשים/ות כאמור; וכן (ה) לעקוב אחר הכניסות שלך לאתר.
 • פניות מגולשים/ות – כאשר את/ה שולח/ת דואר אלקטרוני או פניה אחרת לעמותה או למנהלי האתר, אנו רשאים לשמור פניות אלו כדי לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.
 • תחזוקה – העמותה משתמשת במידע שאת/ה מספק/ת או שאנו אוספים על-מנת להפעיל, לתחזק, לחזק ולספק את כל המאפיינים והשירותים המצויים באתר.
 • דואר אלקטרוני – אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, למטרת פניות אדמיניסטרטיביות, כמו להודיע לך על עדכונים מהותיים באתר ועל שירותים חדשים שמוצעים. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בכתובת זו, לשם טיפול בנושאי הפרת זכויות יוצרים או לשון הרע או בכל מקרה של הפרת הוראות תקנון זה.

בעצם שימושך באתר הינך מתיר/ה לעמותה לאסוף מידע כאמור ומוותר/ת על כל טענה אשר עשויה להיות לך בקשר עם איסוף המידע כאמור. עם זאת, העמותה לא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת/ה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת/ה פרסמת בעצמך. כמו כן, העמותה לא תפרסם מסרים אישיים שאת/ה שולח/ת, הודעות שלך בפורומים או כל רשומה אחרת שלא נועדה לפרסום. מבלי לגרוע מהאמור, הינך נותן/ת בזאת את הסכמתך לעמותה לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, התאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין העמותה, או במקרה שתפר/י הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שהעמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של העמותה (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותו של העמותה (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו הוא ממחה את הזכויות הניתנות לו מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לו שירותים לעניין האתר ו/או איזה מהשירותים הגלומים בו.

עם קבלת בקשתך בכתב, אשר תכלול מידע מספיק על-מנת לאפשר לנו לזהות את המידע האישי שלך, אנו נגלה לך את המידע שיש ברשותנו אודותיך. לבקשתך, אנו נעדכן, נתקן או נמחק, בכפוף לדין, כל מידע אישי שאינו מדויק ונודיע לכל צד שלישי המקבל את המידע על השינויים הדרושים.

22.   הצהרות והתחייבויות הגולשים/ות

כשאת/ה עושה שימוש באתר, אנא עשה/י בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנע/י מפגיעה בגולשים/ות אחרים/ות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות מנהלי האתר ומנהלי קבוצות הדיון כמו גם להנחיות שנמסור לך מעת לעת. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ומהתחייבותך הכללית שלא להשתמש באתר באופן הנוגד, במישרין או בעקיפין, את הוראות הדין, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפינו כדלקמן:

 • לא להעלות לאתר תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות לאתר תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לעמותה;
 • לא להעלות לאתר כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;
 • לא להעלות לאתר כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
 • לא להעלות לאתר כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להציק או להטריד גולשים/ות אחרים/ות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" ו"אאוטינג" לגולשים/ות אחרים/ות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים/ות אחרים/ות;
 • לא להעלות לאתר תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
 • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
 • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים/ות אחרים/ות, לרבות זהותם/ן של הגולשים/ות ופרטי ההתקשרות עמם/ן (אלא אם פרטים אלו פורסמו על-ידי הגולשים/ות עצמן);
 • לא לאסוף נתונים על גולשים/ות אחרות;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים/ות ומזהה אותם/ן, את פרטיהם/ן האישיים או מענם/ן ודרכי ההתקשרות עימם/ן;
 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש/ת אחר/ת או למי מטעם העמותה;
 • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
 • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
 • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
 • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה;
 • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
 • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms)  ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications ) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
 • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן/ית, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש/ת וסיסמת הכניסה לאתר).

23.   שונות

העמותה רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתקנון זה, באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. ההודעות ייחשבו כאילו נמסרו עשרים וארבע שעות לאחר שליחתן בדואר. הודעה שפורסמה באתר תיחשב כאילו נמסרה 30 ימים לאחר הפרסום הראשוני.

דיני מדינת שיפו ישראל והם בלבד יחולו על האתר, השימוש בו, תקנון השימוש ועל כל הנוגע לאיזה מהם, לרבות פרשנותם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לאתר, השימוש בו ו/או הוראות התקנון יוכרעו על-ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.

במידה שתנייה מסויימת בתקנון זה תימצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שיהא, תיחשב תנייה זו כמנותקת משאר התניות בתקנון זה ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש/ת, תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם. במידה והעמותה או מנהלי האתר או מי מטעמם לא שומרים או אוכפים זכות משפטית או סעד הכלולים בתקנון זה לעיל או הנתונים להם על-פי כל דין, לא ייחשב הדבר כויתור מצד העמותה או מנהלי האתר על זכויות אלו.

העמותה או מי מטעמה רשאים להמחות ו/או להעביר את התקנון ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיו לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת הגולשים/ות או להודיע להן על כך.

 

© 2017 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות - כל הזכויות שמורות | רח' הסורג 2, ירושלים | תנאי השימוש | שקיפות | פועל (בגאווה!) על וורדפרס
נבנה על ידי אוראל אסיה
Mike Wallace Jersey Mike Tolbert Jersey Kyle Long Jersey Sean Lee Jersey Shane Ray Jersey Ameer Abdullah Jersey Jared Cook Jersey Nick Novak Jersey